måndag, januari 12

Förslag för en bättre integration

Vi är många som väntat på att någon på allvar vågar diskutera integrationen och denn situationen vi idag har. Människor är oroliga för hur vi skall hantera integrationen i framtiden. Då kan man inte svara med tystnad utan visa på vilken väg man vill gå.Kristdemokraterna har lagt förslag som väl kan diskuteras och argumenteras runt. Är de rätt åtgärder? är de andra förslag som är bättre ?För att kunna ge skydd till människor som flyr undan krig och förföljelse måste vi ta oss an de utmaningar som flyktingmottagandet innebär. De förslag som presenterats värnar asylrätten, minskar kostnaderna för invandringen och skapar förutsättningar för en utvecklad välfärd genom att fler bidrar.
Vi har blivit ett land där ingen diskuterar hur vi ska lösa samhällsproblem för att alla är upptagna med att klistra etiketter på varandra. Över att vi inte ser vilka som får betala priset för vår underlåtenhet att göra politiken bättre.För de som betalar priset är dagens nyanlända som fastnar i långvarigt socialt och ekonomiskt utanförskap. Och morgondagens asylsökande som riskerar att möta en stängd dörr. En integrationspolitik som inte fungerar undergräver migrationspolitikens legitimitet. När politiken tappar legitimitet riskerar kraven på åtstramningar så småningom att förverkligas.
 Det är ett självändamål att ha en human migrationspolitik. Men det är inte ett självändamål att politiken ska kosta så mycket som möjligt. De bättre svaren behöver också handla om hur fler nyanlända snabbare ska få arbete. Följande förslag bedöms både sänka kostnaderna och öka chanserna till jobb.

Lägre bidrag och ett nytt etableringsavdrag

Vi tror att de allra flesta nyanlända kan och vill arbeta. Men även nyanlända påverkas av ekonomiska incitament. Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas. Vi föreslår också ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna upp till en halv miljon kronor, motsvarande 100 000 kronor per år, utan att betala inkomstskatt. Eftersom möjligheten till denna skattenedsättning upphör efter fem år skapas starka incitament till tidig etablering. Etableringsavdraget gör det mycket lönsamt att ta även deltids- eller säsongsanställningar. Även jobb till lägsta avtalade lönenivå blir mer lönsamma eftersom den nyanlända kompenseras med lägre skatt.
De som värnar nyanländas möjlighet till snabb etablering behöver även värna jobb som kräver lägre kvalifikationer. Både RUT och ROT är viktiga, liksom den sänkta restaurangmomsen och yrkesintroduktionsanställningar. 

Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren

Den som beviljas asyl i Sverige bör som huvudregel ges ett uppehållstillstånd som gäller i tre år istället för att, som idag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå. Förslaget stärker incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige.
Förslaget kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land. Att Sverige idag, till skillnad från andra EU-länder, som huvudregel ger permanenta uppehållstillstånd kan göra att fler söker asyl här istället för i andra EU-länder. En jämnare fördelning kan minska Sveriges kostnader och underlätta etableringen för de som kommer hit. Sannolikt kommer förslaget att ha begränsad effekt på antalet asylansökningar, men om det kan bidra till en något jämnare ansvarsfördelning inom EU så är det välkommet.
Eftersom en minskad användning av permanenta uppehållstillstånd skulle försvaga rätten till familjeåterförening bör den som beviljats uppehållstillstånd för tre år ges rätt att återförenas i Sverige med sin make/maka och barn under 18 år.

Säkra länder

Ett allvarligt hinder för snabb integration är de långa väntetiderna hos Migrationsverket. Varje asylansökan ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet, men Migrationsverket bör snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra, från vilka nästan alla ansökningar avslås. Nästa år beräknas 8 000 ansökningar, framförallt från västra Balkan vara uppenbart ogrundade, vilket gör att bara ett par procent beviljas. Förslaget bör leda till färre uppenbart ogrundade ansökningar, kortare köer och sänkta kostnader för mottagandet.

onsdag, december 17

Riksdagen- en plats för viktiga beslut eller pajaskonster

Enligt mitt tycke så är riksdagsledamot något av de finaste man kan vara. Man får möjlighet att representera Sverige befolkning och se till allas bästa. En bra regel är väl inställningen att man skall försöka göra livet lite enklare för alla.

Visst finns det många svåra beslut och ibland en hel del frustration över att andra inte tycker som en själv. Och jag är ibland kritisk till politiker som inte visar engagemang utan pratar som en maskin istället för med känsla och inlevelse.

Men det som vi de senaste månaderna har sett bland riksdagens ledamöter tar väl ändå priset.
Först så begär man omröstning om en av vice talmansposterna utan att ha någon motkandidat, det vill säga bara slösa tid.

Sen har vi en regering som hela hösten säger att de skall få igenom sin budget, och när de inte lyckas med det skyller på alla andra och säger de skall utlysa extraval. 

Sen har vi protester i kammaren mot en av vice talmän i form av olika hälsningsfraser.Allt detta blandat med otaliga tidningsartiklar kring hur den ena och den andre beter sig utan tanke på hur detta uppfattas.

Att detta ökar politikerförakt står för mig helt klart, samtidigt som jag anser att riksdagens ledamöter ( tar inte ut någon utan den som känner sig träffad får göra det) degraderar sitt egna uppdrag när man inte agerar på ett korrekt och ansvarsfullt sätt gentemot sitt uppdrag.
Uppdraget är för oss alla andra se till så Sverige blir ett bättre land att leva i och representera oss med värdighet.

Alla kan vi ha olika åsikter och man får givetvis rösta utifrån sina övertygelser i riksdagen. Men för mig betyder demokrati att en majoritet beslutar och lyckas man inte skapa en majoritet så får man tåla att förlora en del omröstningar. Så enkelt fungerar det och det bör respekteras.tisdag, december 16

avskaffa straffskatten för pensionärer

Jag som Kristdemokrat anser att vi som parti har den bästa politiken för våra äldre. Den tar sikte på att du skall ha en bra ålderdom och kunna behandlas med respekt.

Däremot så anser jag att vi måste ta pensionärernas situation på allvar när det gäller skatten och dess utformning. En skatt skall kunna förklaras och vara väl motiverad.
Därför är det för mig självklart att vi måste i Extra valet ha med att vi inom mandatperioden skall avskaffa den skillnaden på skatt som är mellan pensionärer och löntagare.
Alla skall vi vara med och bidra till välfärden och det bör då vara lika mellan löntagare och pensionärer. Jag hoppas mitt parti och andra allianspartier kan ta detta med nu när vi går till extraval.


måndag, december 8

Sverige står inför extraval- Vems fel är det?

I dessa dagar är media fyllda med material kring extravalet som kanske kommer att beslutas. Främst är man inne på att skildra vems fel det är.Alla skyller på varandra och egentligen kan vi som är utanför riksdagens dörrar inte ha en aning om sanningshalten i alla påståenden.

Jag måste säga att jag är inte det minsta intresserad att föra den sortens debatt, om vems fel det är. Varje parti får ta ansvar för sina egna ställningstaganden och sedan får väljarna avgöra vad de anser.
Mitt parti Kristdemokraterna röstade för den budget som Alliansen lade och det är väl helt naturligt. Hur sedan andra partier röstade är upp till varje parti att förklara. Jag blir mer förvånad om ett parti inte tar till de medel som finns för att få igenom sin egen politik.

Jag är inte det minsta ledsen för alliansens budget är den som gäller för Sverige nu och att den sittande regeringen får rätta sig efter den. Det är möjligen sittande regeringen som har problem att administrera en budget som de själva inte ville ha. Regeringen valde då ett av flera olika alternativ, och vi som parti har bara att hantera den situationen.

Anser nog att alla partier behöver prata mer om sin egen politik och mindre om andras politik. Det ger nog väljarna mer info inför extravalet.

torsdag, december 4

Extraval - vad spännande

Igår så meddelade Statsministern att det blir extraval den 22 mars.
Jag tycker det skall bli spännande nu när vänsterkoalitionen har fått visa sina kort.

Alternativet till en Alliansregering är uppenbarligen en regering som stöds av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och vänstepartiet.
Vänsterpartiets rop om stopp i välfärden samt att strypa valfriheten för människor är nu inte en illusion eller något vi kan avfärda. Det kan bli en verklighet efter den 22 mars.

Detta gör att jag känner än mer vilja att arbeta i valet. slåss för valfrihet för familjer och äldre. Att se till så hjulen i Svensk ekonomi fortsätter att kunna rulla. Hjulen är alltid företagen och ingen annan kan skapa möjligheten till välfärd.

Nu måste vi även se till så att välfärden kommer våra äldre till del. Se till så att man har större frihet att välja äldreboende och att man ser till så pensionärskatten inte beskattas på annat sätt än andra.
Det är viktigt att det blir ett rättvist system i Sverige, där löntagare och pensionärer besattas lika. Denna förändringen kan inte ligga långt bort i horisonten utan orättvisor skall åtgärdas så snart som möjligt.

De sociala företag som växer upp allt mer behöver det offentligas uppmärksamhet och stöd. Vi alla är olika och passar in på olika sätt. Sociala företag är ett sätt att göra det smidigt och på riktigt.


Vi måste ta tag i kommunikationer för oss medborgare. Att det kostar just nu att bygga en station får inte hindra framtida utvecklingen. fler stopp med pendel och skapa framtidstro och möjlighet för spårbunden trafik är viktigt.


Låt oss känna tillförsikt inför denna valrörelsen.

måndag, december 1

Varför skall vi göra det svårt att vara givmild ?Att vara givmild är en egenskap som jag värderar högt och som jag anser skall vara enkelt för människor. Vi bor i en av de Län i Sverige där man kanske har bättre förutsättningar att vara givmild, vilket gör mig än mer oroad när man vill göra det svårare.
Förra året fick ideella organisationer ett välkommet tillskott på omkring 1,3 miljarder kronor tack vare gåvoskatteavdraget. Genom bland annat, medicinsk forskning, tak över huvudet för hemlösa och hjälp vid psykisk ohälsa får många människor ett bättre liv.
Både antalet givare och mottagarorganisationer har stadigt ökat och vi kan därför förvänta oss en ytterligare ökning när 2014 års siffror presenteras.

Tyvärr vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta bort avdragsmöjligheten 2016. Det är beklagligt men kanske inte förvånande. I vänsterns Sverige är det den offentliga sektorn som är samhället. Människor gör rätt för sig via skattsedeln och sedan ska staten diktera och administrera vårt gemensamma bästa. Vi kristdemokrater menar tvärtom att vi borde uppmuntra människors insatser och det civila samhället. Regeringen har nu ett år på sig att ändra ståndpunkt i denna fråga. Kristdemokraterna hoppas att de tar den chansen.

Larry Söder
Kristdemokraterna i Halland

fredag, november 28

Kan man försvara Halland mot främmande makt?Historiskt så är våra trakter fyllda av faktum att man har varit en gränstrakt. Men det är nu längesedan vi har behövt vara oroliga för krig eller att en främmande makt är ett hot mot oss. 
De senaste veckorna har visat att Sverige är intressant och att vi som land behöver se till så vi kan försvara os.
Jag kan inte annat än att konstatera att vi har levt i en drömsituation allt för länge och behöver bygga upp vårt försvar igen. Jag tror även att Vi i framtiden behöver nära vänner och allierade för att kunna försvara oss.
Höj anslaget till vårt försvar och Utred om det är ett alternativ för Sverige att bli fullvärdig medlem i NATO. 
Är jag nervös för min säkerhet som Halläning, ja helt klart.

Larry Söder
Kristdemokraterna