måndag, april 13

Medborgares initiativ- Bara när vi tycker det är bra ?


Under många år har jag förvånats över hur människans engagemang kan göra väldigt stor skillnad.
Som ordförande i Förskola och Grundskola var jag med att införa kommunala självstyrande skolor. Dessa skolor hade stor frihet att utveckla sina skolor utifrån sina lokala förutsättningar. Det var givetvis samma styrdokument som alla andra men ändå lite mer ansvar.

Detta var på tre skolor, Frillesåskolan, Åsa gårdsskola och Malevikskolan, vilket enligt mitt tycke var en stor framgång. De höll sin budget, de klarade av de uppgifter som de var ålagda samt kunde förbättra sina resultat. Från mig som politiker så märkte jag en klar skillnad på ansvarstagande och för att lösa uppgiften.

En del kan fråga då om de övriga kommunala sklorna inte fungerade ? . Självklart gjorde de det. Många av dem klarade sig ännu bättre än dessa, men poängen var att alla skolor går inte att stöpa i samma form. Vi gör allt alldeles för mycket utifrån vad vi tycker är enklast och inte alltid vad som ger bäst resultat.

Nu vill en av dessa skolorna skapa sig en helt fri skola och starta en friskolan i Malevik. 
De vill ta över kommunens lokaler och bedriva skolan vidare.

Min fråga är om personal, föräldrar och ledning överens om att man tycker detta är en bra ide och bästa vägen att gå? Svarar man ja på den frågan så bör kommunen hyra ut lokalerna till marknadsmässigt pris under en tid så de får pröva sina vingar.

Låt elever, föräldrar, personal och ledning som vill skapa sin verksamhet känna det stöd de förtjänar. vi politiker skapar aldrig en bra skolverksamhet, det är alltid personal,ledning, elever tillsammans med föräldrar som kommer det allra viktigaste. Engagemang är nåt bra och inte ett problem.

Fritids lokaler bör vara drogfri även i framtiden

Kristdemokraterna i Kungsbacka tycker att den inställning till alkohol i Fritids lokaler som har varit gällande fram till nu har varit bra. Fritid har haft som policy att hålla sina lokaler drogfria, för att vara en god förebild.

Nu har det tydligen hänt något som gör att detta inte längre gäller. I tidningen härom dagen kunde man till vår stora förvåning läsa att nuvarande ordförande använder ord som taliban när han talar om reglerna. Känns väldigt konstigt tycker vi.

För oss Kristdemokrater är det självklart att Fritids lokaler ska vara fria från alla droger. 
Barn gör som vuxna gör, inte som de säger. Om vi visar att det inte går att titta på till exempel fotboll utan alkohol, vad ger vi då för budskap till våra barn och ungdomar?

Det finns så många andra ställen där alkohol kan drickas, så låt Fritids lokaler och anläggningar få vara en fristad. Kommunens nämnd för folkhälsa ska inte vara de som driver en sådan förändring, som inte medför något positivt, utan bara blir en försämring.
Det är också med stor förvåning vi läser att man redan nu frångått policyn genom att servera alkohol i ishallen. För oss finns det inget som säger att hästar skulle kunna åsidosätta en bra policy.


Niklas Mattsson och Larry Söder

Kristdemokraterna i Kungsbacka

onsdag, mars 18

kristdemokraterna i Halland Vårstämma

Sen 14 Mars hade Kristdemokraterna i Halland vårstämma. En vårstämma som kändes mer positiv än på många år.
Kristdemokraterna arbetar fram nya stadgar.
Kristdemokraterna reviderar Principprogrammet.
En ny Partiledare i form av Ebba Busch Thor kommer att väljas i April månad.
Kristdemokraterna i Halland är på väg att hitta nya former för samverkan och utåtriktat arbete.

Detta sammantaget gör att vi som distrikt känner framtidstro och att vi som parti har och bör ta chansen att bli vassare, tydligare och modigare.För min del är det en extra krydda att man tar plats i Sveriges Riksdag under våren och kan se förändringen på nära håll och förhoppningsvis bidra.

Vi kristdemokrater i Halland vill sända med mig och övriga som jobbar mot partiet i Stockholm, att pensionärsskatten fortfarande är en viktig fråga. Så här skriver vi i ett pressmeddelande.

"Kristdemokraterna har under de åtta åren i regeringsställning i Alliansen drivit fram fem skattesänkningar för pensionärer på sammanlagt 16,5 miljarder kronor. En historisk bedrift för landets pensionärer!
Kristdemokraterna måste fortsätta att arbeta för lägre skatt för pensionärer med särskilt fokus på dem med låga pensioner. Målet är att skillnaden i beskattningen mellan förvärvsarbetande och pensionärer fasas ut.”


Nu när Ebba väljs så är det allas vårt ansvar att lyfta Kristdemokraterna, jag kommer försöka göra min del.

onsdag, mars 11

Lämnat in Avskedsansökan

Jag har i dagarna lämnat in min avsägelse från de kommunala uppdrag jag har. Från och med 1 maj så är det någon annan Kristdemokrat som kommer att ta över de uppdrag jag har i Kungsbacka Kommun.
Även om det i dagsläget inte är klart med datum för när jag tillträder som riksdagsledamot så vill jag ändå ge övriga inblandade i kommunen en chans att planera för sig.
Jag har för avsikt att lägga ned det engagemang och tid jag har för att göra mitt riksdagsarbete på bästa sätt.

Partiledardiskussionen är över för denna gången.


Det var med förvåning man tog emot när Göran Hägglund annonserade sin avgång som Partiledare.
Han har min respekt för det arbetet han har lagt ned och det resultatet som det givit.
Detta blev även starten på en process som skulle vaska fram en partiledare för Kristdemokraterna.
En process som är till sin natur ganska öppen och många olika åsikter. till allra största delen så har denna process varit väldigt bra. Flera kandidater har visat sitt intresse och efter vägen så har en efter en fallit bort.
Kvar står nu Ebba Busch Thor som kommer att väljas på extra rikstinget 25 april enhälligt av partiet. 
Det är en bra start för en partiledare att väljas enhälligt och som ett parti gå framåt i förändringsprocessen. 

Grattis till Ebba Busch Thor och Grattis till partiet för denna processen som visat att vi kan ha en dialog i god ton.

tisdag, februari 17

fem förslag som ska förbättra situationen för Sveriges mjölkbönder.


Kristdemokraterna har ganska länge behövt en företrädare som tar sig an jordbruksfrågorna på ett framåtsyftande sätt. Magnus Oscarsson kommer med 5 förslag för att förbättra för Sveriges mjölkbönder, en god start och skall bli intressant att se hur det fortsätter.

1)      Avskaffa beteskravet för de kor som finns i kostallar med lösdrift. I moderna kostallar kan korna röra sig fritt mellan den plats där de vilar, sin foderplats och sin mjölkningsplats.
2)      I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
3)      Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste se till att stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs.
4)      Tidigarelägg utbetalningen av EU-stödet. Detta skulle bidra till att avhjälpa likviditetskrisen.
5)      Tillåt villkorad läkemedelsanvändning. Idag får grisproducenter sköta lättare medicinering på grisar. Detta borde även gälla för mjölkbönder. Erbjud en kortare utbildning och gör upp en lista över de läkemedel som de kan använda.

måndag, januari 12

Förslag för en bättre integration

Vi är många som väntat på att någon på allvar vågar diskutera integrationen och denn situationen vi idag har. Människor är oroliga för hur vi skall hantera integrationen i framtiden. Då kan man inte svara med tystnad utan visa på vilken väg man vill gå.Kristdemokraterna har lagt förslag som väl kan diskuteras och argumenteras runt. Är de rätt åtgärder? är de andra förslag som är bättre ?För att kunna ge skydd till människor som flyr undan krig och förföljelse måste vi ta oss an de utmaningar som flyktingmottagandet innebär. De förslag som presenterats värnar asylrätten, minskar kostnaderna för invandringen och skapar förutsättningar för en utvecklad välfärd genom att fler bidrar.
Vi har blivit ett land där ingen diskuterar hur vi ska lösa samhällsproblem för att alla är upptagna med att klistra etiketter på varandra. Över att vi inte ser vilka som får betala priset för vår underlåtenhet att göra politiken bättre.För de som betalar priset är dagens nyanlända som fastnar i långvarigt socialt och ekonomiskt utanförskap. Och morgondagens asylsökande som riskerar att möta en stängd dörr. En integrationspolitik som inte fungerar undergräver migrationspolitikens legitimitet. När politiken tappar legitimitet riskerar kraven på åtstramningar så småningom att förverkligas.
 Det är ett självändamål att ha en human migrationspolitik. Men det är inte ett självändamål att politiken ska kosta så mycket som möjligt. De bättre svaren behöver också handla om hur fler nyanlända snabbare ska få arbete. Följande förslag bedöms både sänka kostnaderna och öka chanserna till jobb.

Lägre bidrag och ett nytt etableringsavdrag

Vi tror att de allra flesta nyanlända kan och vill arbeta. Men även nyanlända påverkas av ekonomiska incitament. Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas. Vi föreslår också ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna upp till en halv miljon kronor, motsvarande 100 000 kronor per år, utan att betala inkomstskatt. Eftersom möjligheten till denna skattenedsättning upphör efter fem år skapas starka incitament till tidig etablering. Etableringsavdraget gör det mycket lönsamt att ta även deltids- eller säsongsanställningar. Även jobb till lägsta avtalade lönenivå blir mer lönsamma eftersom den nyanlända kompenseras med lägre skatt.
De som värnar nyanländas möjlighet till snabb etablering behöver även värna jobb som kräver lägre kvalifikationer. Både RUT och ROT är viktiga, liksom den sänkta restaurangmomsen och yrkesintroduktionsanställningar. 

Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren

Den som beviljas asyl i Sverige bör som huvudregel ges ett uppehållstillstånd som gäller i tre år istället för att, som idag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå. Förslaget stärker incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige.
Förslaget kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land. Att Sverige idag, till skillnad från andra EU-länder, som huvudregel ger permanenta uppehållstillstånd kan göra att fler söker asyl här istället för i andra EU-länder. En jämnare fördelning kan minska Sveriges kostnader och underlätta etableringen för de som kommer hit. Sannolikt kommer förslaget att ha begränsad effekt på antalet asylansökningar, men om det kan bidra till en något jämnare ansvarsfördelning inom EU så är det välkommet.
Eftersom en minskad användning av permanenta uppehållstillstånd skulle försvaga rätten till familjeåterförening bör den som beviljats uppehållstillstånd för tre år ges rätt att återförenas i Sverige med sin make/maka och barn under 18 år.

Säkra länder

Ett allvarligt hinder för snabb integration är de långa väntetiderna hos Migrationsverket. Varje asylansökan ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet, men Migrationsverket bör snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra, från vilka nästan alla ansökningar avslås. Nästa år beräknas 8 000 ansökningar, framförallt från västra Balkan vara uppenbart ogrundade, vilket gör att bara ett par procent beviljas. Förslaget bör leda till färre uppenbart ogrundade ansökningar, kortare köer och sänkta kostnader för mottagandet.

onsdag, december 17

Riksdagen- en plats för viktiga beslut eller pajaskonster

Enligt mitt tycke så är riksdagsledamot något av de finaste man kan vara. Man får möjlighet att representera Sverige befolkning och se till allas bästa. En bra regel är väl inställningen att man skall försöka göra livet lite enklare för alla.

Visst finns det många svåra beslut och ibland en hel del frustration över att andra inte tycker som en själv. Och jag är ibland kritisk till politiker som inte visar engagemang utan pratar som en maskin istället för med känsla och inlevelse.

Men det som vi de senaste månaderna har sett bland riksdagens ledamöter tar väl ändå priset.
Först så begär man omröstning om en av vice talmansposterna utan att ha någon motkandidat, det vill säga bara slösa tid.

Sen har vi en regering som hela hösten säger att de skall få igenom sin budget, och när de inte lyckas med det skyller på alla andra och säger de skall utlysa extraval. 

Sen har vi protester i kammaren mot en av vice talmän i form av olika hälsningsfraser.Allt detta blandat med otaliga tidningsartiklar kring hur den ena och den andre beter sig utan tanke på hur detta uppfattas.

Att detta ökar politikerförakt står för mig helt klart, samtidigt som jag anser att riksdagens ledamöter ( tar inte ut någon utan den som känner sig träffad får göra det) degraderar sitt egna uppdrag när man inte agerar på ett korrekt och ansvarsfullt sätt gentemot sitt uppdrag.
Uppdraget är för oss alla andra se till så Sverige blir ett bättre land att leva i och representera oss med värdighet.

Alla kan vi ha olika åsikter och man får givetvis rösta utifrån sina övertygelser i riksdagen. Men för mig betyder demokrati att en majoritet beslutar och lyckas man inte skapa en majoritet så får man tåla att förlora en del omröstningar. Så enkelt fungerar det och det bör respekteras.tisdag, december 16

avskaffa straffskatten för pensionärer

Jag som Kristdemokrat anser att vi som parti har den bästa politiken för våra äldre. Den tar sikte på att du skall ha en bra ålderdom och kunna behandlas med respekt.

Däremot så anser jag att vi måste ta pensionärernas situation på allvar när det gäller skatten och dess utformning. En skatt skall kunna förklaras och vara väl motiverad.
Därför är det för mig självklart att vi måste i Extra valet ha med att vi inom mandatperioden skall avskaffa den skillnaden på skatt som är mellan pensionärer och löntagare.
Alla skall vi vara med och bidra till välfärden och det bör då vara lika mellan löntagare och pensionärer. Jag hoppas mitt parti och andra allianspartier kan ta detta med nu när vi går till extraval.