torsdag, april 17

Regeringen bedriver en aktiv bostadspolitik !

Under många år har det byggts för lite bostäder i Sverige. Regeringen får ofta kritik för att det görs för lite på området och för att det saknas en ambition att komma tillrätta med prob-lemen. Det senare påståendet ger en felaktig bild av det omfattande arbete som läggs ned av vår bostadsminister och hans medarbetare. För närvarande bedrivs den mest omfattande reformagendan på årtionden.
Alliansen har tagit en mängd olika initiativ för att främja nyproduktion av bostäder. Ett exempel är den föreslagna ändringen av plan- och bygglagen för att förenkla byggandet av lägenheter för unga och studenter. Ett annat är de ökade anslagen till länsstyrelser och domstolar för att korta handläggningstiderna vid överklagandeprocesser.
Kommuners möjligheter att ställa särskilda tekniska krav vid nyproduktion ska begränsas, samtidigt som nyproducerade bostäder har fått förlängd skattebefrielse. En utredning har tillsatts som har i uppdrag att lämna förslag på hur samordningen mellan infrastruktur- och bostadsbyggande kan förbättras i storstäderna. Ytterligare en ska föreslå åtgärder för att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande.
I mars lades av regering-en tre propositioner som föreslår en enklare och effektivare planprocess, förenklade och mer samordnade regler för byggande i bullerutsatta lägen samt nya möjligheter till tillbyggnationer och komplementbostadshus (”Attefallshus”).
Utöver byggandet av nya bostäder är en viktig angelägenhet att bättre kunna utnyttja det befintliga beståndet. Regeringen har därför nyligen lagt ett förslag om att lätta på de skäl som en bostadsrättsinnehavare behöver ange för att få tillåtelse att hyra ut i andra hand. Vidare har den skattefria gränsen vid privatuthyrning kraftigt höjts.
Regeringens utgångspunkt är att bostadsförsörjningen måste tryggas i hela landet, inte bara i storstäderna. Av denna anledning har den statliga kreditgarantin för nybyggnation av fastigheter höjts till 16 000 kr/m2, vilket ger goda incitament till bostadsbyggande i områden med höga byggkostnader i förhållande till bostädernas marknadsvärde.
Den röda tråden i Alliansens bostadspolitik har varit förenklingar, förtydliganden, ökad transparens och ökad förutsägbarhet. Tack vare genomförda reformer ser vi nu också hur nybyggnationen av bostäder tar fart: mellan 2012 och 2013 ökade antalet påbörjade byggnationer med 50 procent för bostadsrätter och hela 62 procent för hyresrätter, enligt Boverket.
Oppositionen saknar handlingskraft i denna fråga. Ett av få konkreta förslag från de rödgröna är att återinföra subventioner, vilket vore problematiskt inte minst då de var med och skapade problemen som Alliansen fått ärva från den S-ledda regeringen.
Dessutom skulle frågan om subventionssystemets utformning kräva en lång beredning och godkännande från EU. Vad skulle hända under denna tid? Kundnyttan skulle bli lidande och subventionspengarna skulle gå rakt ner i byggherrarnas fickor.
Halland är i dag Sveriges sjunde största län sett till folkmängd med nästan 307 000 invånare. Under 2013 ökade inflyttningen till länet med över 30 procent, vilket skapar tryck på bostadsmarknaden. Alliansregeringens åtgärder på det bostadspolitiska området är därför fundamentala för att utbudet av bostäder framöver ska kunna matcha den ökande efterfrågan.
Lars Gustafsson (KD), riksdagsledamot, distriktsordförande Halland
Larry Söder (KD), gruppledare, Kungsbacka

onsdag, april 16

De som inte passar in, har vi plats för dem i Kungsbacka?

För en vecka sedan deltog jag i en diskussion med Frivilligorganisationer kring de Romer som har kommit till Kungsbacka och hur vi kan hjälpa dem. De mest grundläggande behoven som en människa har som till exempel mat, värme och möjlighet att ha någonstans att ta vägen var högst på dagordningen. Idéerna om hur man skulle kunna hjälpa till var många och jag är säker på att arbetet fortsätter framåt med god kraft. Känslan av värme i hjärtat fyllde mig när jag förstod att de utan egen vinning ställer upp för andra människor i nöd.

Igår deltog jag i en informationsträff kring Flyktingar i Kungsbacka. Vi som Kommun har ett övergripande ansvar för de flyktingar som anvisas till oss, både familjer och ensamkommande flyktingbarn. Även om det var några kritiska röster på plats så ställdes det högst relevanta frågor som helhet och enskilda människor redovisade hur de har hjälpt till och framåt vill hjälpa till. Denna gången slås jag över att människor väntar inte på någon kommun utan man tar egna initiativ och hjälper till med det man anser att man har möjlighet med.
Man blir varm i hjärtat att människor och frivilligorganisationer tar sitt ansvar och hjälper till på ett föredömligt sätt.

Svaret på min fråga i rubriken är att de som inte passar in ser det ut som att vi tillsammans kommer att se till så de passar in och kan vara en del av Kungsbackas framtidsutveckling. De har definitivt en plats hos oss och vi som helhet kan hjälpas åt.

Vi måste komma ihåg att de som kommer till vår kommun för att starta nya liv behöver hjälp från hela kommunen. Civilsamhället är oerhört viktigt och de visar verkligen framfötterna. Nu kanske vi i kommunen bör börja fundera på hur vi kan stödja civilsamhället på ett bättre sätt. Tillsammans kan vi göra Kungsbacka till en bra plats att leva på och det kräver ömsesidig respekt och att man värnar om varandra.

Dags att börja syna Rödgrönas Regeringsalternativ

Alliansregeringen har nu styrt Sverige i nästan 8 år. Väljarna kan enkelt se hur man väljer att prioritera i olika frågor.
Samtidigt så är det givetvis fyra olika partier som går till val men de har bevisat att de kan komma överens om olika frågor. Vi som Kristdemokrater vill fokusera oss på barn och ungas uppväxtvillkor och vara familjens röst i politiken.

Men jag fick se en debattartikel i Expressen där man ställer sig ett antal frågor kring de rödgrönas regeringsalternativ som jag tycker är relevanta. Vad är det för Sverige vi får om dessa tre partier får ansvaret att regera vårt kära Sverige ?. Det borde vara en intressant fråga för Svenska väljarna.

Dags att granska rödgrönas Regeringsalternativ ?

måndag, april 14

En märklig fördom om Kristdemokraterna

Ju längre jag håller på med politik så är det allt mer spännande att se hur väljare röstar. Ibland kan man bli förvånad över hur de väljare att lägga sin röst, men givetvis har de goda skäl till hur de gör.

Att Kristdemokraterna som parti har ett stöd runt 4-5 % är givetvis bara vårt egna fel.
Vi är inte riktigt tydliga med vårt budskap och visa vår plats i Svensk politik. Jag har förhoppning om att vi kommer bli allt mer tydliga och att vi som ett borgerligt parti kan visa på vår plats i Svensk politik.


Men lika viktigt som varför väljare skall välja Kristdemokraterna så bör vi ta reda på varför man inte väljer Kristdemokraterna. Det man hör genom åren är att man tror man måste vara kristen, abortmotståndare eller att vi är homofober. vilket för mig är alldeles fel bild av Kristdemokraterna. Att ändra den bilden tar nog tyvärr ännu längre tid än fram till valet.

Är vi Abortmotståndare ?

Först vill jag säga att partiet försvarar aborträtten.
Det är Kvinnan och ingen annan som ska fatta det avgörande beslutet om abort.
Det offentligas ansvar är att stödja kvinnan oavsett beslut. 

Men vår grundsyn är att det är två skyddsvärda individer och vi som samhälle har ett ansvar att värna livet. Därför bör man arbeta med att förebygga aborter, men det sker inte med förbud utan att erbjuda så mycket stöd som möjligt för att ingen av praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter skall utgöra ett hinder för att fullfölja graviditeten. 

Vi som samhälle kan enligt mitt tycke göra långt mer för att stödja kvinnan i detta svåra beslut  oavsett vilket beslut som görs.


onsdag, april 9

Alliansens vårproposition

Alliansen har nu presenterat årets vårproposition där vi Kristdemokrater har fått stor respons för våra framtidsfrågor om familj - skola och miljö, vilket vi är mäkta stolta över. Nedan några punkter som känns extra glädjande :

Förstärkt förskola med mindre barngrupper har en avgörande betydelse för barnens allmänna utveckling och förberedande inför den allmänna skolstarten.
Resursförstärkningarna innebär att varje barn får en bättre chans till utveckling i takt med egen förmåga.
125 miljoner kronor kommer årligen att tillföras 2015-2017 eller totalt 375 miljoner kronor.
Sedan blir det upp till varje kommun att bestämma barngruppernas storlek samt tillskjuta medel därefter.

Grundskolan kommer att få fler och mera välutbildade pedagoger för att ge barnen såväl bredare som djupare kunskaper i bland annat ämnet matematik. Extra satsningar kommer också att göras för att öka läsförståelsen hos alla barn liksom ökade satsningar för att implementera ensamkommande flyktingbarn. Dessutom kommer betyg att utdelas från och med 4:e klass.
Vi Kristdemokrater tror starkt på en ökad satsning så tidigt som möjligt på våra barn, därför är vi extra glada för satsningarna på de lägre åldrarna i skolan.
Att nå uppsatta mål och känna tillfredsställelse är något som i sig utvecklar och stabiliserar en ung individ. Därmed ökar också självkänslan och kunskapen för att ta nya utmaningar i framtiden. Harmoniska ungdomar blir lyckligare ungdomar som törs tänja sina gränser som vuxna.

Satsningar och reformer kostar, det vet vi. Alliansens många satsningar för framtiden sker bl.a. genom ökade skatteuttag på alkohol och tobak. Dessutom har avdragen för höginkomsttagare radikalt minskats avseende pensionsavsättningar - vilket är jämlikt och rättvist.

torsdag, april 3

Nyckelöverlämning gjord

Nu är Nyckelöverlämningen gjord på  Hallands kulturhistoriska museum och Varbergs fästning. Väldigt trevliga lokaler som nu skall fyllas med innehåll. Kan hoppas att även vi från Kungsbacka sluter upp den 15 juni när invigningen är.
                                          Curry Heimann med nyckeln som överlämnades.

Lärare behöver mer tid för eleverna

Vi Kristdemokrater ser att Skolresultaten sjunker i svensk skola och ingen av oss är nöjda med det, det behövs fortsatt fokus på att rätta till de saker som är fel. Vi som hallänningar har lika ansvar för att se till så förändringar slår igenom i våra kommuner som andra.

Våra barn har rätt till kunskap för att klara av arbetslivet och bildning för att kunna möta kommande utmaningar. Vi har som land inte råd att släppa barnen utan de färdigheter vuxenlivet kräver. Elevens framgång i skolan grundläggs redan i lågstadiet varför det är viktigt med tidiga insatser.Vi ska inte glömma att alliansregeringen gjort om svensk skola under snart 8 år.Ny skollag, och gymnasielag, ny lärarutbildning, tidigare omdömen och betyg, infört karriärmöjligheter för lärare, infört mer matematik i undervisningen och mycket mer. Resultatet av alla dessa satsningar ser vi inte idag, att förändra skolväsendet tar tid.

Även om många förändringar gjorts är vi inte färdiga. Kristdemokraterna och allianspartierna satsar nu på ett Lågstadielyft för att höja kvaliteten i undervisningen för de yngsta eleverna.Kommunerna får genom Lågstadielyftet pengar från staten för att anställa fler speciallärare, lågstadielärare och minska klasserna i lågstadiet. Kristdemokraterna har jobbat för att öka andelen speciallärare eftersom elever med särskilda behov behöver mötas av rätt kompetens.

Pengarna som kommer till kommunerna öronmärks till skolan, men behoven och förutsättningarna skiljer sig åt över landet. I Halland behöver det fler Speciallärare och något vi hoppas Kommunerna i Halland prioriterar.Att tiden i skolan används på bästa sätt är det viktigaste men vi kommer aldrig från att repetition behövs när lektionerna är slut. Alliansregeringen ställer nu krav på att alla skolor, oavsett om de är kommunala och fristående, ska erbjuda elever läxhjälp. Vi Kristdemokrater runt om i Halland skall vara extra uppmärksamma på att dessa pengar kommer till de enskilda skolorna och inte stannar nånstans på vägen.Lärare behöver pedagogisk stöttning av rektorer som har tid att vara pedagogiska ledare. Vi vill därför avlasta rektorer och lärare från en del administrativa och juridiska frågor så att rektorer hinner vara bollplank för lärarna och lärarna hinner vara de pedagoger de skall vara.

Vi behöver återupprätta en utbildningstradition som bygger på tillit mellan elever, lärare och föräldrar. Med mindre lågstadieklasser, obligatorisk läxhjälp och ett stärkt pedagogiskt ledarskap stärker vi elever under de första åren. 

tisdag, april 1

Nyckelöverlämning Hallands Kulturhistoriska Museum

Denna mandatperioden har jag fått ett mycket givande uppdrag. Att vara ordförande i Hallands Kulturhistoriska Museum. Förutom att jag uppskattar människor som tänker utanför boxen och skapar något fantastiskt för andra människor att se, känna och bära med sig inombords så är det en hektisk tid i museet.
Under lång tid så har man nu byggt om på Varbergs fästning för att kunna skapa ett museum som är välkomnande,spännande och för alla hallänningar.
Man får ny reception, ny entré , ny ventilation , ja nästan allting nytt. På toppen av det så får man nu ett café som gästerna har möjlighet att besöka.

Imorgon onsdag är det nu nyckelöverlämning från statens fastighetsverk till Hallands Kulturhistoriska museum. Som innebär att vi nu kan börja att bygga de nya utställningarna och allt annat som behövs.
För allmänheten kommer det bli en stor invigningsfest den 15 Juni, vilket jag verkligen ser fram emot.

Om ni vill läsa mer gå in på denna länken

PS: som politiker ser man givetvis inte allt vad som händer, men med det jag har sett så har personal med chef för museet i spetsen verkligen ansträngt sig till det yttersta inom de ramar som finns, för att Hallänningen den 15 juni skall få en verkligen fin upplevelse. Tacka dem genom att besöka museet den 15 juni eller nån gång under sommaren för att se det.

måndag, mars 31

En bra artikel om David Lega och Kristdemokraterna

David Lega har tagit på sig rollen som kommunalråd i Göteborg på allra bästa sätt. Han om möjligt har enklare än många andra att förklara vår politik så andra lyssnar än de traditionellt. Jag önskar David all lycka i kommunvalet i Göteborg och tycker denna artikeln nedan är väl värt att läsa.

Artikeln om David Lega och Kristdemokratisk politik, klicka här