tisdag, juni 16

Jobb i fara när man höjer arbetsgivaravgiften för unga


Är det inte spännande att en regering som har som högsta prioritet att skapa arbete, ger sig in på att höja arbetsgivaravgiften för unga och genom det minskar antalet arbetstillfällen. Fick vid tillfälle nu på våren möjlighet att diskutera situationen med företag som bedriver personlig assistans. De vittnade om den kostnadsökning som kommer att bli och som då måste hanteras inom deras respektive företag. Situationen är redan ansträngd för många av dem och detta blir ännu en ökad kostnad som man måste se till att klara för att kunna finnas kvar. Alla företag inom denna branschen är inte stora som kanske kan klara en sådan här kostnadsökning. alla företag har inte som högsta mål att göra så stora vinster som möjligt, utan en del vill leverera god kvalité till rimligt pris. Dessa ökade kostnader drabbar dessa som har ett annat tänk och affärsidé. Valfrihet handlar om att kunna välja och inte bara mellan privat eller offentligt, utan även bland de privata där syn på verksamheten kan vara väl så viktig för den enskildes val.
 Kommunerna kompenseras för detta av staten. Men inte privata företag eller ideella organisationer. Konkurrensneutraliteten snedvrids ytterligare. Detta är djupt allvarligt. Och vi ifrågasätter lagligheten i detta handlingssätt.
Cirka 18 000 individer i Sverige har rätt till personlig assistans. Alternativet för flertalet av dem är isolering på institution, en kraftigt begränsad handlingsfrihet och en betydligt lägre livskvalitet.


Märkligt att en regering som säger sig vilja skapa jobb gör precis tvärtom.

Svar på min fråga kring familjedaghem

Min fråga finns i tidigare blogginlägg

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:620 av Larry Söder (KD) Framtiden för familjedaghem

Larry Söder har frågat mig hur jag och regeringen kommer att se till att småbarnsföräldrar även i framtiden kommer att kunna välja alternativet familjedaghem, och om regeringen har planer på att uppmuntra kommunerna att erbjuda denna omsorgsform även i framtiden.
Förskolans och fritidshemmens pedagogiska verksamhet har stor betydelse för våra barn. Exempelvis visar OECD:s studier att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Regeringen vill att alla barn ska ta del av förskolepedagogiken och börja i förskoleklass, som är en viktig brygga mellan förskola och grundskola. Regeringen har gett nya direktiv till Grundskoleutredningen i syfte att ta fram förslag om att göra förskoleklassen obligatorisk, antingen som en egen skolform eller som en del av grundskolan. Familjedaghem och flerfamiljslösningar samt andra verksamheter i olika varianter kan vara viktiga komplement till förskolan och fritidshemmet. Familjerna ska kunna välja verksamhet för sina barn utifrån sina behov och önskemål.
Enligt 25 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska en kommun sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Regeringen ser inte någon anledning att ändra dessa bestämmelser.
Stockholm den 10 juni 2015
Gustav Fridolin

Svar på frågan kring alkoholreklam

Min fråga kan ni läsa i tidigare blogginlägg


Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:630 av Larry Söder (KD) Alkoholreklam
Larry Söder har frågat mig när en utredning för att se över reglerna kring alkoholreklam kan tillsättas och om jag informerats om huruvida Konsumentverket kommer att skicka en ny anmälan till EU-kommissionen?
Under perioden 2012-2014 tillsattes två utredningen som har bäring på alkoholreklam. Utredningen En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) har lämnat förslag på åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker. Alkoholleverensutredningen (SOU 2014:28) har i sitt slutbetänkande lämnat förslag på åtgärder när det gäller e-handel av alkohol.
Eftersom utredningarna är näraliggande har regeringen för avsikt att behandla förslagen i båda utredningarna vid ett och samma tillfälle. Regeringen inväntar emellertid först ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande ett mål om det finska alkoholsystemet. Domen kan komma att ge vägledning för hur en restriktivare alkohollagstiftning än den som föreslås i Alkoholleveransutredningen kan utformas.
Jag har fått information om att Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv har för avsikt att fullfölja begäran till EU-kommissionen att avgöra om det är förenligt med EU-rätten eller inte att kommersiella kanalerna sänder alkoholreklam i Sverige via Storbritannien. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla frågeställningarna och problembeskrivningen och myndigheterna kommer att skicka en kompletterad begäran till EU-kommissionen tidigt i höst.
Stockholm den 17 juni 2015
Gabriel Wikström

Svar på min skriftliga fråga kring valfriheten inom barnomsorgen

Min fråga kan ni läsa i tidigare blogginlägg.


Svar på fråga 2014/15:617 av Larry Söder (KD) Begränsning av valfriheten

Larry Söder har frågat mig hur regeringen kommer att kompensera kommunerna för ökade kostnader i samband med att vårdnadsbidraget tas bort och om regeringen ser det som problematiskt att valfriheten för småbarnsföräldrarna begränsas.
Det kommunala vårdnadsbidraget infördes för att öka möjligheterna att välja omsorg för små barn i hemmet. Vårdnadsbidraget har dock förstärkt den ojämställda fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. En stor majoritet av de som mottagit vårdnadsbidrag sedan införandet är kvinnor. Mottagare av vårdnadsbidraget har oftare lägre löneinkomster både före och efter perioden med vårdnadsbidrag än de föräldrar som väljer att inte nyttja bidraget, vilket kan ses som en indikation på att de som använder bidraget har en relativt sett svagare arbetsmarknadsanknytning och kan bli beroende av andra för sin försörjning. För de familjer som främst har använt vårdnadsbidraget, där utrikes födda är överrepresenterade, kan ett slopande förväntas ha en positiv effekt på arbetskraftsdeltagandet. Även utan bidraget är valfriheten stor till följd av en flexibel utformning av föräldrapenningen som, till skillnad mot vårdnadsbidraget, har fördelen att den är fördelad mellan de båda vårdnadshavarna.
Vårdnadsbidraget infördes inte med motivet att begränsa kommunernas kostnader för förskolan och utformades på så sätt att det är frivilligt för kommunerna att införa bidraget. En konsekvens av att bidraget avskaffas kan vara att tillgången till förskoleplatser i kommunen inte är tillräcklig på kort sikt. Det föreslås dock flexibla övergångsbestämmelser som innebär att kommunerna ges en lång omställningstid i och med att tidigare beviljade vårdnadsbidrag liksom ärenden anhängiggjorda före den 1 januari 2016 fortsatt får betalas ut.
Stockholm den 10 juni 2015
Annika Strandhäll

måndag, juni 8

Alkoholreklamen

Ställt fråga i Sveriges Riksdag


Alkoholreklamen

av Larry Söder (KD)
till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Omfattande forskning visar att marknadsföring av alkohol ökar ungas alkoholkonsumtion och sänker debutåldern. Från 2010 till 2014 ökade investeringarna i alkoholreklam från 659 miljoner kronor till ca 1 376 miljoner kronor. Alkohol marknadsförs genom allt fler kommunikationskanaler. Detta resulterar i en normalisering av alkohol som i sin tur leder till ett ökat vardagsdrickande.
Man ska heller inte bortse från att om etableringen av alkoholreklam får ett större fäste försvårar det nödvändiga begränsningar. Därför är det angeläget att reglerna för marknadsföring av alkohol blir mer restriktiva.
Konsumentverket anmälde i december 2014 programföretagen Viasat och SBS till EU-kommissionen för att de brutit mot svensk marknadsföringslag gällande alkohol- och sponsringsreklam. I februari aviserade Konsumentverket att anmälan drogs tillbaka för kompletteringar. 
Statsrådet har vid tidigare tillfälle meddelat att regeringen ämnar se över reglerna kring marknadsföring av alkohol.
Mina frågor till statsrådet Gabriel Wikström är således:
  1. När kan en utredning för att se över reglerna kring alkoholreklam tillsättas?
  2. Har statsrådet informerats om huruvida Konsumentverket kommer att skicka in en ny anmälan till EU-kommissionen?

fredag, juni 5

Skriftlig Fråga kring Framtiden för familjedaghem

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
 
Framtiden för familjedaghem

I flera kommuner diskuteras familjedaghemmens existens, och i andra kommuner har alternativet redan tagits bort. För mig är det oerhört viktigt att familjerna själva får välja den barnomsorgsform som passar dem bäst. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov, och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. För vissa barn passar det mindre sammanhang som ett familjedaghem utgör bättre än förskolan, som har fler barn och ofta större grupper. De föräldrar som väljer ett familjedaghem borde kunna känna tryggheten i att det även i framtiden kommer att få finnas kvar.
Min fråga till utbildningsministern blir således:
 
Hur kommer ministern och regeringen att se till att småbarnsföräldrar även i framtiden kommer att kunna välja alternativet familjedaghem, och har regeringen planer på att uppmuntra kommunerna att erbjuda denna omsorgsform även i framtiden?

torsdag, juni 4

Skriftlig fråga kring Begränsning av valfriheten

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
 
Begränsning av valfriheten

Regeringen har aviserat att valfriheten för barnfamiljer kommer att begränsas. Vårdnadsbidraget kommer att försvinna som alternativ. Vårdnadsbidraget syftar till att skapa ökad rättvisa och valfrihet i barnomsorgen och ge föräldrar möjlighet till mer tid tillsammans med sina barn. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov, och föräldrar har olika behov och gör olika prioriteringar. Valfrihet, flexibilitet och rättvisa ska därför vara ledord i utformningen av familjepolitiken, inte minst när det gäller synen på olika barnomsorgsformer.
Nu begränsas valfriheten för småbarnsföräldrar, och detta medför även svårigheter för de kommuner som har vårdnadsbidrag i dag.
De föräldrar som i dag skulle välja vårdnadsbidraget kommer med stor sannolikhet i stället att välja förskola, vilket kommer att innebära ett ökat tryck på utbyggnad av förskolan.
De ökade kostnader som en utbyggnad av förskolan medför ska kommunerna lägga in i sina budgetar för år 2016, vilket innebär att andra satsningar kommer att skjutas på framtiden, såvida inget annat görs.
Min fråga till socialförsäkringsministern blir således:

Hur kommer regeringen att kompensera kommunerna för ökade kostnader i samband med att vårdnadsbidraget tas bort, och ser regeringen det som problematiskt att valfriheten för småbarnsföräldrar begränsas?

tisdag, juni 2

Vi måste a tilltro till människor och familjer

Ett samhälle fungerar inte om det inte finns en grundläggande tilltro till systemet och till medborgarna. Det offentliga samhället i allmänhet och politikerna i synnerhet måste ibland utgå ifrån att medborgaren faktiskt gör val som passar dem, även om de ibland kan tyckas göra fel val.

Vi väljer telefonabonnemang, TV abonnemang, el leverantör, försäkringsbolag m.m
Men att välja hur vi vill leva våra liv i en familj har vi uppenbarligen inte tilltro till medborgarna att bestämma. Ingen människa eller familj är den andra lik. sammanhangen som familjen ger är något helt unikt och ofta avgörande för en människa. Därför är jag övertygad om att politiker ska göra vad de kan för att öka familjernas frihet och inte detaljreglera och styra människors privatliv.
Istället gör man precis tvärtom. Man bestämmer sig för att genomdriva en tredje pappamånad mot medborgarens vilja. Jag kan inte säga utan att det är i samma linje som flera kommuner tar bort familjedaghem eller att man nu vill ta bort vårdnadsbidraget. allt för att familjerna inte skall göra fel val enligt en majoritet i riksdagen.

Ha tilltro till medborgaren och familjerna att de vill göra det bästa för sig och valet speglar detta.

måndag, juni 1

Måndagens aktiviteter

Måndagen har använts till gemensamt besök med Hallandsbänken till två organisationer i Halland.
LRF och IOGT-NTO.

LRF visade givetvis en av medlemmarnas gård vilket var spännande i sig, men samtidigt en diskussion om Vattendirektivet och dess konsekvenser i Halland. Vi alla är överens om att Vattnet kan få bättre kvalite men frågan är om de åtgärder som nu är på väg fram är både de rätta och mest kostnadseffektiva .Mycket av kostnaderna lägges även på den enskilde bonden,vilket i sig är ett problem i en bransch som redan jobbar i snedvriden konkurrens i jämförelse med många andra länder. Alldeles oavsett om de åtgärderna som nu är föreslagna är rätt eller fel, så är det helt galet att de åtgärder nu som får stora konsekvenser inte behandlas politiskt utan bara genom de myndigheter som är berörda. Stora konsekvenser bör tas politiskt så ett ansvar kan utkrävas.

IOGT-NTO var nästa stopp och där blev diskussionen kring reklam för alkohol. I dagspress, TV eller nätmedia så förekommer detta allt mer och de pengar som alkoholindustrin lägger på reklam ökar i rasande takt. Detta måste ses i relationen att samtidigt som kommuner och landsting lägger pengar på att ungdomar skall skjuta upp alkoholdebut eller att avstå helt. Mycket av våld som sker har givetvis en relation med alkohol och minskning är inte bara bra för den enskilde utan även för samhället. För mig så överordnar hälsoaspekterna och man måste kunna hitta något sätt att minska den direkta reklamen när det gäller alkoholen. Något bra mellanting måste vi kunna hitta för att bägge delarna skall få utrymme som behövs.

Den första bilden från Besöket på IOGT -NTO i Falkenberg. De två andra från besöket på gården i Köingetrakten.
söndag, maj 24

Kommunikationer i Halland är undermåliga.


Vägarna i Halland är inte alltid i det skick vi önskar. De är trånga och standarden är inte så som vi skulle önska. Det man kanske tänker på mest är att oftast är de inte anpassade till dagens trafikrörelser. I tillväxtregioner som Halland bör satsningarna på kommunikationer från staten vara i paritet med tillväxten. Allt för att människor skall kunna ta sig fram men även för att företag skall kunna fortsätta växa. 
Det finns många exempel men Onsalavägen är en som verkligen hämmar utvecklingen i en del av en kommun. eller  väg 153 som är exemplet i artikeln nedan. Bedrövlig standard för den trafiken som finns. Och allt som oftast glömmer man att det inte bara är bilar som skall färdas, även cyklar, mopeder eller gående. Det blir farligt för alla som nyttjar denna vägen.


Artikel i tidningen Land

"lagliga" Bengaler på fotbollsmatcher, är det möjligt?


Den eviga frågan kring Bengaler på fotbollsläktarna kanske har en öppning som jag tror på.
SEF:s generalsekreterare Mats Engqvist har funderingar kring laglig pyroteknik på matcherna.
Så här står det i en artikel:  "Vi har öppnat för möjligheten till laglig pyroteknik. Förbundet har sagt att om polisen, klubben och supportrarna är överens så kan man få okej för att köra laglig pyroteknik. Det är åtminstone en chans att ta."

Jag tror på dialog mellan polis,supportrar,klubbarna och samhället i form av kommun. De tillsammans borde kunna finna en gyllene medelväg när det gäller det här med Bengaler på våra läktare. Jag är helt på det klara att säkerheten är oerhört viktig och den måste kunna garanteras. Det är även så att vanliga familjer ska kunna gå på matcher utan att man skall behöva vara orolig. Men på den andra sidan så är det en hel del supportrar som sköter sig och som om möjligt skulle kunna hantera detta med Bengaler på ett alldeles utmärkt sätt.
Kanske skall det bara vara tillåtet på supporterläktaren, där man redan innan vet om att om man köper biljett där, så kan det innebära att bengaler tänds i området. Samtidigt som polis och övriga vet om vart de finns för att öka säkerheten. Det skulle även innebära att vi övriga skulle kunna gå på matcherna utan vara oroliga för de skador som pyrotekniken kan orsaka.
Jag blev väldigt glad åt denna artikel nedan, som inger lite hopp om att denna eviga frågan kanske får en lösning.

länk till Svenskafans artikel

Höjd bensinskatt ett slag mot landsbygden.


Lägg inte nya skattepålagor på de som behöver ta bilen, utan låt de regionala förutsättningarna som finns vara utgångspunkten för ett livskraftigt Sverige. Socialdemokraterna lovade innan valet  att inte höja bensinskatten, men det var ju innan valet. Vi behöver snarare stödja landsbygden och skapa möjligheter för människor att leva på landet. Ibland kan man få intrycket att alla medborgare i Sverige har ett val att välja allmänna kommunikations medel istället för bilen. Så är inte fallet i många småorter i Halland. Det går inte en buss i kvarten utan snarare några gånger per dag. Att då tala om att bensinskatten skall höjas med 55 öre blir ett slag direkt mot dessa småorter. Det blir dyrare att få ihop livspusslet för en barnfamilj på landsbygden. Vi måste börja se landsbygden som en resurs och ge förutsättningar att bo och leva i hela vårt avlånga land.


Larry Söder , riksdagsledamot Kristdemokraterna
Lars Gustafsson, Distriktsordförande Kristdemokraterna